Vedtægter

noticeboard

Vedtægter

Her kan du downloade vedtægter for Skovridergaardens tennisklub.

§ 01. Navn og hjemsted

Klubbens navn er SKOVRIDERGAARDENS TENNISKLUB.

Dens hjemsted er i LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE.

§ 02. Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten og give medlemmerne den bedst mulige adgang til at spille tennis.

I klubben ønskes endvidere skabt grundlag for et socialt liv og et fællesskab, der giver medlemmerne lyst til og mulighed for at engagere sig og tage medansvar.

§ 03. Medlemskab af organisationer

Klubben er tilknyttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger gennem DGI Storkøbenhavn samt af Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby- Taarbæk Kommune (F.I.L.).

§ 04. Medlemskab

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Seniormedlemmer er alle, der pr. 1. januar pågældende år er fyldt 18 år, yngre medlemmer er juniormedlemmer. Henvendelse om medlemskab sker skriftlig til klubbens bestyrelse. Bestyrelsen kan om fornødent midlertidigt begrænse tilgangen af nye medlemmer. Medlemskabet, der er helårlig, er bindende, indtil skriftlig udmeldelse foreligger, jf. § 6.

Sammen med bekræftelsen på optagelsen modtager medlemmet et eksemplar af klubbens vedtægter.

§ 05. Kontingent og indskud

Ved indmeldelse i klubben betales et indskud. Størrelsen af indskud og kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Efter betaling af indskud og kontingent kan nøgle til klubbens anlæg afhentes.

Bestyrelsen kan efter anmodning, og når den finder anledning hertil, fritage et medlem helt eller delvis for kontingent i kortere eller længere tid.

§ 06. Udmeldelse, udelukkelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse senest den 31. marts for at være virksom fra samme år.

Når et medlem ikke har betalt kontingent 1 måned efter skriftlig påkrav, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem af klubben. Evt. genoptagelse kan kun ske mod betaling af kontingentrestance og nyt indskud.

Når bestyrelsen finder, at et medlem bør udelukkes eller ekskluderes fra klubben, kan dette ske ved en flertalsbeslutning. Såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig indstiller om et medlems eksklusion, skal bestyrelsen ekskludere medlemmet.

I begge tilfælde kan den udelukkede eller ekskluderede forlange sin sag forelagt en generalforsamling.

§ 07. Ordensregler

Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af klubben fastsatte regler, herunder tegningsreglement. Overtrædelse kan have tilfølge, at medlemmet i en periode formenes adgang til klubanlæget eller ekskluderes.

Ødelæggelse af klubbens rekvisitter og ejendele medfører erstatningspligt, og i grovere tilfælde eventuelt udelukkelse eller eksklusion.

§ 08. Ordinær generalforsamling

 1. Den ordinære generalforsamling har – med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den årlige generalforsamling afholdes i perioden 1. – 25. marts. Alle klubbens medlemmer indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 2 ugers varsel.
 3. Forslag, der ønskes sat under afstemning under dagsordenens pkt. 5 d-i, skal udsendes sammen med denne. Forslag fra medlemmerne, der ønskes sat under afstemning, skal derfor være formanden i hænde senest den 10. februar.
 4. I indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden.
 5. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Orientering om budgettet for det kommende år og fastsættelse af kontingenter og indskud.
  5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.
 6. Dirigenten, der vælges af generalforsamlingen, leder forhandlingerne.Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 7. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år udøves stemmeretten af forældremyndigheden. Der kan stemmes ved fuldmagt til et klubmedlem. Skriftlig afstemning skal findested, når bestyrelsen eller mindst ¼ af de tilstedeværende stemmeberettigede begærer det.
 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal med undtagelse af de forhold, der er nævnt i §§ 14 og 15.
 9. Der føres protokol over generalforsamlingens forløb og beslutninger.Protokollen underskrives af dirigent og bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen udsendes skriftligt referat.

§ 09. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder behov herfor.

Såfremt ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og varsles som anført i § 8stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og belyse de sager, der skal behandles på generalforsamlingen.

I øvrigt forholdes som foreskrevet i § 8 stk. 5 – 9.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse.

Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for mindst 2 år ad gangen således:

I lige år formanden og eet eller to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år kassereren og eventuelle yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Samt højst 2 suppleanter, der afgår ved hver ordinær generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Senest 14 dage efter valget konstituerer bestyrelsen sig.

I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb, suppleres bestyrelsen med den/de valgte suppleant/er.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller revisor ønsker det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, heriblandt formand eller næstformand. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, og ved dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og afgørelser. Protokollen underskrives af de medlemmer, der var tilstede ved mødet.

Klubben tegnes af formanden, der handler på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Han orienterer bestyrelsesmedlemmerne (senest på førstkommende bestyrelsesmøde) om de trufne dispositioner, der føres til protokol.

§ 11. Udvalg

Til at varetage arbejdet i klubben kan nedsættes et antal udvalg. Udvalgsformanden skal udpeges af bestyrelsen.

§ 12. Regnskab og økonomi

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører løbende klubbens regnskaber, der skal udvise såvel et driftsregnskab som en status.

Regnskabet, med bilag og beholdningsdokumentation, afleveres til revision senest 1. februar.

Regnskabet, underskrevet af kasserer og revisor og påført eventuelle revisorbemærkninger, udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Økonomisk tegnes klubben af formanden og kassereren hver for sig; ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

§ 13. Revision

På hver ordinære generalforsamling vælges for to år 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Revisoren har i regnskabsåret ret til at føre tilsyn med regnskab og beholdninger.

Revisoren, der senest 1. februar får regnskabet med bilagsmateriale forelagt til revision, skal have tilendebragt revisionen senest 3 uger før generalforsamlingen, for at regnskab med eventuelle revisorbemærkninger kan udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 14. Vedtægtændringer

Vedtægtændringer kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling.

Forslag til vedtægtændringer skal fremgå af dagsordenen.

Såfremt mere end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede,kan ændringsforslaget vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Såfremt mindre end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, henvises behandlingen af vedtægtændringen til en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen.

Forslaget kan i denne forsamling vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 15. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed ind-kaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af opløsning kræves at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Såfremt der ikke er mødt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer,indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor bestemmelse om opløsning kan vedtages, såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen udnævner en likvidator til at forestå klubbens likvidering.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue, idræts- og ungdomsarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, evt. gennem F.I.L.

Således vedtaget den 11. marts 1985 på Skovridergaardens Tennisklubsordinære generalforsamling med senere ændringer på tennisklubbens ekstraordinære generalforsamling (iflg. § 14) af 26. april 2008 og af 30. april 2011.

Bestyrelsen