Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Skovridergaardens Tennisklub

Torsdag, den 22. marts 2018, kl. 18.00 i Café Virumhallen

 

Referat

 

  1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen, hvorefter Erik Vilstrup blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og iht. klubbens vedtægter.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden takkede for det flotte fremmøde – 52 tilmeldte og fremlagde bestyrelsens beretning.

Medlemmer

Vi har en velfungerende og harmonisk klub med et meget stabilt medlemstal. Sidste år var der ca. 10 seniorspillere og nogle få juniorspillere færre end forrige år – dette skyldes hovedsaligt, at vi har smidt medlemmer ud, som efter gentagne rykkere ikke har betalt kontingent. Vi er dog stadig den klub i Danmark med flest medlemmer pr. bane.

Både standerhejsning og -strygning havde igen i sidste sæson stort fremmøde.

Banerne og klubhuset

Banerne er gode og der er ikke tegn på, at de skal omlægges de kommende år. Klubhuset er gammelt, men er blevet renoveret og skulle sagtens kunne klare det minimum et par sæsoner endnu.

Turneringer

Følgende turneringer har, lig tidligere år, været en del af klubbens program i 2017.

27/5: Forårsturnering
24 tilmeldte. Vindere blev Hans Henrik Lehmann og Lise Kongsgaard Prag.

17/6: Dame- og Herredoubleturnering
10 mænd og 10 kvinder tilmeldt. Vindere: Aase Bechsgaard og Karin Clausen samt Jørgen Holmgaard og Jes Hansen.

19/8: Mixed doubleturnering
32 tilmeldte, der dog måtte gå slukørede hjem efter den forlængede morgenmad. Himlen åbnede sig lige som kampene skulle starte og trods ihærdige forsøg på at fjerne vand fra banerne, måtte turneringen aflyses.

9/9: Pizzaturnering
29 tilmeldte. Karin Clausen og Jørgen Holmgaard vandt.

På sidste års generalforsamling blev der fremstillet et ønske om, at flere af turneringerne skulle afsluttes med finalekamp. Derfor er turneringsformen tilpasset således, at 3 ud af 4 af ovennævnte turneringer afsluttede med finale. Det er ikke, af tidsmæssige årsager, muligt at gøre dette ved pizzaturneringen.

10/12: Juleturneringen
Afholdes for de medlemmer, der er tilmeldt vintertennis. Vindere: Jørgen Holmgaard og Birgitte Kersting.


Træning

Træner var på plads, så træning kunne tilbydes fra sæsonstart i maj. Af forskellige årsager måtte samarbejdet desværre ophøre med den pågældende træner inden sæsonens afslutning.

Til den kommende sæson er vi så heldige at kunne byde velkommen til en gammel kending nemlig Poul Erik Madsen, som sammen med sin assistent Andrea vil stå for træningen. Det er dog desværre kun muligt for dem at tilbyde træning på tirsdage. Evt. kan træning dog tilbydes allerede fra kl. 14.00, hvis der er behov og ønske om dette.

 

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som viser et overskud på kr. 60.000. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til vedligeholdelse af klubbens faciliteter, trænerlønninger og banepasning.

 

Klubben har en formue på ca. kr. 500.000.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

  1. Orientering om budgettet for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter og indskud

Budget blev fremlagt og godkendt. Uændret indskuds- og kontingentbeløb blev godkendt.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Ingen indkomne forslag.

 

 

  1. Valg af formand

Sven Westermann blev genvalgt som formand.

 

 

  1. Valg af kasserer

Bente Kindberg var ikke på valg.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer: Erik Skotting genvalgt. Lise Kongsgaard Prag ikke på valg. Aase Bechsgaard ønsker ikke genvalg, i stedet indtræder Peter Kersting i bestyrelsen.
Suppleanter: Dennis Rosenfeldt og Erik Vilstrup blev genvalgt.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Birgit Staugaard blev genvalgt.
Suppleant: Hanne Hovind blev genvalgt.

 

  1. Eventuelt

Der blev stillet forslag om, at klubben udskifter vores almindelig grill med gasgrill, som vil være mere hensigtsmæssige ift. klubbens behov. Dette vil blive taget til efterretning i bestyrelsen, som også selv har haft dette i tankerne.

Kuvertpris på onsdagstennis bliver sat op med kr. 5 til kr. 50/kuvert.

Slutteligt takkede bestyrelsen Aase Bechsgaard for hendes fine arbejde i bestyrelsen igennem 22 år. Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Efter klubsang blev der serveret et let måltid.

 

Den 26. marts 2018

 

Referent: Lise Kongsgaard Prag                                                                   Dirigent: Erik Vistrup